Programa electoral

1. Augmentar la massa col·legial

Per a ser un Col·legi fort, hem de créixer. És indispensable tenir un coixí social potent, que aglutini com més gent millor. I cal que la massa col·legial sigui participativa, dinàmica i activa, amb uns Grups de Treball forts i potents, i que esdevinguin l’exemple de la vitalitat de la professió.

Accions

 1. Revisar les quotes en funció dels serveis que es reben. Quotes flexibles i progressives. Valorar la possibilitat d’incorporar diferents formes d’unió al Col·legi en funció de les quotes que es paguen, per exemple, Col·legiat 100%, Amic, Simpatitzant, etc. Plantejar també descomptes en la quota per a professionals amb llarga situació d’atur.
 2. Realitzar una campanya per augmentar les empreses col·legiades i oferir-los més serveis. Ens cal més recolzament empresarial, més connexió amb les empreses.
 3. Establir una possible col·laboració estreta, permanent i continuada amb altres col·legis i/o associacions, que ens faci créixer i ser més forts, tal i com ja estan fent altres entitats. Per exemple, caldria establir una vinculació més estreta amb els Arxivers.
 4. Augmentar les activitats de difusió entre el públic potencial (FBID, UOC, etc…), i també entre possibles col·lectius afins. Explorar noves vies i nous canals. Ser més presents en les facultats on es duen a terme estudis d’Informació i Documentació (UB-UOC) o fins i tot els arxivístics (UAB…etc.).
 5. Potenciar els Grups de Treball: cal que el Col·legi tingui uns GT forts, participatius i que siguin els vehiculadors de l’activitat dels col·legiats. Revisarem i millorarem la comunicació entre Col·legi i GT. Impulsarem els GT per a què aquests esdevinguin la referència en el seu àmbit de treball i en el seu sector.
 6. Apropar el Col·legi a la realitat laboral. Ser sensibles a la realitat dels professionals i acompanyar-los en les seves inquietuds i necessitats diàries convertint en Col·legi en un aliat diari i no pas com una entitat desvinculada dels bibliotecaris, dels arxivers, dels especialistes en informació, dels content curators, dels community manager i de tots els perfils que es deriven d’una professió tant variada i rica com la nostra.

2. Augmentar els ingressos

Per a què el Col·legi tingui viabilitat i futur, cal tenir uns ingressos estables, permanents i segurs. Cal trencar la dinàmica a la baixa dels últims anys i evitar dependre en excés de les quotes col·legials. Uns serveis diferenciats, de qualitat i excel·lents són la via per a fer-ho.

Accions

 1. Crear un nucli dur de serveis excel·lents.
 2. Potenciar i millorar els cursos virtuals. Dinamitzar el Campus Virtual per a convertir-lo en el centre virtual de formació continuada en el nostre àmbit.
 3. Ampliar el mercat, especialment per via virtual, tot desenvolupant accions en castellà. Continuar i augmentar la presència al mercat espanyol.
 4. Explorar a fons, i de forma transversal, vies de finançament públic mitjançant subvencions, concursos, projectes, etc.
 5. Desenvolupar una estratègia per trobar sinèrgies amb el Servei de Biblioteques, del Departament del Cultura de la Generalitat i amb el Depertament d’Ensenyament per reafirmar la importància de les biblioteques escolars com a eina d’èxit escolar. Impulsar el programa BDPuntedu com a eina de suport a les escoles per a la creació i desenvolupament de les seves biblioteques amb la complicitat del Programa PuntEdu, malgrat les dificultats econòmiques actuals. Creiem que és un projecte amb un alt potencial i crearem una estratègia de marquèting que permeti el seu coneixement, la seva difusió i la seva venta a tercers, sempre mantenint el control sobre els mateixos, visibilitzant el Col·legi i respectant i potenciant la seva filosofia original.

3. Augmentar i millorar els serveis

Crear serveis de prestigi, d’impacte, visibles i de reconeixement professional en el col·lectiu. Augmentar el catàleg de serveis que s’ofereix als col·legiats: cal que els serveis que rebin els col·legiats siguin el principal motiu de col·legiació.

Accions

 1. Biblioteca col·legial: tot col·legi professional té la seva pròpia Biblioteca. El COBDC, però, no disposa de la infraestructura necessària. Cal arribar a un acord amb la UB per a què la biblioteca de la Facultat esdevingui també biblioteca col·legial i que els col·legiats hi puguin accedir amb certes condicions. Fora de Barcelona caldria arribar a convenis amb la UOC i amb les altres Universitats, per a què les biblioteques dels Punts de Suport i de les Facultats puguin ser usades pels col·legiats.
 2. Definir i portar a terme un redisseny i una millora global dels serveis que ofereix el Col·legi a la xarxa mitjançant una única interfície actualitzada que afavorís la cerca i obtenció dels continguts, i que canalitzi de manera centralitzada tota la informació i la comunicació que el Col·legi genera.
 3. Incrementar les activitats gratuïtes entre els col·legiats, amb especial atenció (però no exclusivament) als professionals en situació d’atur. Col·laborarem amb les diferents Facultats del nostre sector per a treballar de forma conjunta.
 4. Potenciar els Espais del Col·legi: revisant el preu dels lloguers, augmentant la seva difusió (fins i tot fora del col·lectiu), etc.
 5. Borsa de Treball: continuar treballant per oferir una BT de qualitat i permanentment actualitzada. Ampliar els serveis relacionats amb l’ocupabilitat, la lluita contra l’atur i la recerca activa de feina en el nostre sector. Convertirem la BT en un career center de desenvolupament professional.  Plantejarem obrir el registre a la BT a professionals afins externs, com ara arxivers o periodistes, entre altres.
 6. Facilitar les eines per fomentar i donar suport a l’emprenedoria dins del nostre sector i vetllar per la defensa de l’exercici professional.
 7. Estendrem el servei de Tarjeta Postlibris a Correus a les biblioteques, per a què disposin de tarifes reduïdes en l’enviament per correu postal de llibres.

4. Més presència territorial

Cal fer sentir els col·legiats de fora de Barcelona que formen part efectiva del Col·legi. Cal, per tant, augmentar la presència territorial del Col·legi per tota Catalunya, i fer sentir realment que és un Col·legi de Catalunya. Volem augmentar la presència a Tarragona, Terres de l’Ebre, Catalunya Central, Pirineus, Lleida i Girona.

Accions

 1. Reempendre els Esmorzars del Col·legi de forma periòdica i regular, tot creant una agenda permanent d’activitats. Caldria, però, enfocar-los de manera diferent. S’hauria de tenir més en compte els actors locals territorials, i inserir l’Esmorzar en activitats locals ja establertes. Cal aprofitar les agendes locals d’activitats, i oferir-los els Esmorzars. Per exemple, aprofitar les Jornades d’emprenedors, o d’economia local, activitats de col·legis professionals territorials, etc.
 2. Valorar la figura del Delegat Territorial, que canalitzi la dinàmica dels professionals d’un determinat territori, que conegui a fons la problemàtica més propera, i sigui capaç de comunicar-la.
 3. Augmentar els avantatges amb el carnet col·legial fora de Barcelona, amb serveis locals establerts al territori.
 4. Establir relacions i diàleg amb ajuntaments, mancomunitats, consells comarcals, diputacions, etc. per tal de fer-nos visibles en el món local, i oferir-los els nostres serveis i la nostra expertesa en l’àmbit de la informació.
 5. Juntes itinerants. Com a mínim, 2 cops l’any es celebrarà una Junta de Govern en algun punt de Catalunya. Ens volem fer visibles i presents arreu del territori, i volem fer-ho amb representativitat territorial. A més, aquesta Junta també servirà per a organitzat una Trobada Territorial amb els professionals locals, que podran tenir un contacte més directe amb la Junta.

5. El Col·legi com a think tank real. Més visibilitat i influència

A partir dels punts anteriors, el Col·legi estaria en disposició d’esdevenir un think tank influent i efectiu, capaç d’influir en les agendes públiques, i amb capacitat per a fer prevaldre la seva línia de pensament.

Accions

 1. Establir un Pla de Comunicació real, que s’apliqui i s’executi segons una Política de Comunicació prèviament establerta. Caldria abastar principalment les xarxes socials i els principals fòrums professionals i multisectorials d’internet. Crear un perfil a Facebook, crear una pàgina d’empresa a Linkedin, i millorar i potenciar els perfils existents. Però també (i amb especial cura) caldria enviar de manera sistemàtica notes de premsa per tal d’augmentar la visibilitat i la presència als mitjans de comunicació del Col·legi.
 2. Aprofitar de forma activa esdeveniments com Fires, Salons, el dia de Sant Jordi, etc. Valorar la possibilitat de què el Col·legi tingui una paradeta.
 3. Mantenir un contacte estret, permanent i fluid amb l’Administració Pública, especialment amb la Generalitat i els Ajuntaments, però sense descartar contactes directes amb altres administracions. Mantenir també contactes amb altres agents socials importants: sindicats, associacions d’empresaris, cambres de comerç, etc.
 4. Treballar per a què les Jornades Catalanes d’Informació i Documentació esdevinguin una autèntica referència internacional en l’àmbit de la informació i el coneixement. Treballarem de forma transversal amb altres col·lectius per a potenciar-les i per a poder-les fer més grans i atractives per a altres professions.
 5. Treballar per a què l’Ítem esdevingui una revista de referència internacional en el sector. Per a fer-ho, valorarem una possible traducció al castellà de la revista, segons el cost/benefici que pugui portar. Millorarem la seva visibilitat a internet, i plantejarem la conveniència de què disposi d’una web ben diferenciada respecte la del Col·legi.
 6. Plantejar la necessitat que el directori de col·legiats, o bé els CV de la Borsa de Treball, siguin d’accés públic, i visibles per a tothom. Plantejarem enllaçar els perfils de Linkedin o Directorio Exit amb els CV de la Borsa de Treball. Cal un directori públic de col·legiats, d’experts en el nostre àmbit, i que sigui visible per a empreses, administracions i la societat en general. Col·laborar amb el Directorio Exit per aprofitar la feina feta, treballar plegats i aprofitar sinèrgies compartides. Empendrem les accions en matèria de protecció de dades pertinents per a fer-ho de la millor manera possible.
 7. Potenciar la relació Col·legi-Empresa: crear canals de relació i comunicació entre l’empresa i el Col·legi, que doni resposta a la nombrosa presència de col·legiats que treballen en l’empresa privada.

6. Internacionalització i enfortiment de les relacions en l’àmbit estatal

Cal pensar de forma global des de la nostra pròpia i única forma de veure i entendre el món. Hem d’aportar una visió catalana de fer les coses en el nostre sector i que se’ns escolti i se’ns reconegui. Així mateix, és especialment important estar oberts a la resta del món, adquirir noves perspectives i aprendre dels altres, això ens enfortirà com a col·lectiu. Volem impulsar la col·laboració amb altres associacions d’àmbit estatal i internacional i agilitzar la mobilitat dels professionals del nostre sector.

Accions

 1. Arribar a acords de col·laboració recíproca amb altres entitats europees. Aquesta iniciativa parteix de l’anterior Junta i consisteix en que professionals estrangers i membres d’associacions que facin estades a Catalunya puguin fer us del Col·legi i els nostres membres puguin usar els seus de manera reciproca.
 2. Començar contactes amb professionals i associacions d’Amèrica del Sud, amb la ALA i amb altres associacions europees. El nostre mercat professional és molt ampli i l’hem d’aprofitar al màxim per a crear sinèrgies, facilitar intercanvis professionals i ampliar el públic potencial dels cursos virtuals i dels serveis oferts.
 3. Tenir presència a actes internacionals del sector i millorar la representació del  COBDC en l’àmbit internacional.
 4. Organizació de xerrades monogràfiques amb experts de l’estranger. Aprofitarem la seva presència a Catalunya o a Espanya per a contactar-los o  els convidarem expressament  a fer xerrades o workshops quan sigui enriquidor comptar amb els seus coneixements i la seva presència, sempre que la situació econòmica del Col·legi ho permeti.
 5. Estudiar la possibilitat de desenvolupar xarxes d’intercanvi de feines entre professionals d’arreu del món. Ens inspirem en l’experiència del Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP) al Regne Unit que ha desenvolupat la xarxa d’intercanvi LIBEX a la qual ens uniriem i col·laborariem.
 6. Treballar per establir vincles més estrets i col·laboracions amb altres col·legis i associacions professionals de la resta d’Espanya.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s